Zásady zpracování a ochrany osobních údajů 

Seznamte se prosím s informací, jak naše společnost DoxoLogic, s.r.o. se sídlem Karolinská 661/4, Praha 8 – Karlín, PSČ 186 00, IČO: 279 03 656, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 125420 zpracovává v souvislosti s poskytováním služeb a produktů vaše osobní údaje.

Jaké osobní údaje od Vás potřebujeme?

Společnost DoxoLogic, s.r.o. je správcem osobních údajů, které nám vy poskytujete. Shromažďujeme o vás osobní údaje, které jsou přiměřené účelu, pro který jsou zpracovávány. V žádném případě neshromažďujeme vaše citlivé osobní údaje (zvláštní kategorii osobních údajů).  

Jak s osobními údaji nakládáme?

Při zpracování vašich osobních údajů uplatňujeme následující postupy a mechanismy, protože zabezpečení a ochrana osobních údajů jsou našimi klíčovými prioritami.

 1. Vaše osobní údaje vždy zpracováváme pro určitý, jasně a srozumitelně stanovený účel a pouze po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelům jejich zpracování;
 2. Vaše osobní údaje zpracováváme způsobem, který zajišťuje nejvyšší možnou bezpečnost těchto údajů, a který zabraňuje jakémukoliv neoprávněnému přístupu k vašim osobním údajům;
 3. Vždy vás informujeme o zpracování vašich osobních údajů a o vašich právech souvisejících se zpracováním osobních údajů;
 4. V naší společnosti dodržujeme odpovídající technická a organizační opatření, aby byla zajištěna úroveň zabezpečení odpovídající všem možným rizikům. Veškeré osoby, které přicházejí do styku s osobními údaji klientů, mají povinnost dodržovat mlčenlivost o informacích získaných v souvislosti se zpracováváním těchto údajů.

Proč vaše osobní údaje potřebujeme?

 

 1. Pro účel marketingu a propagace společnosti a na základě vašeho souhlasu zpracováváme tyto osobní údaje:
 • Jméno, příjmení, email, zaměstnavatel, otevření e-mailu, využití odkazu v e-mailu.

Tyto osobní údaje držíme nanejvýš po dobu 3 let od posledního otevření e-mailu nebo do odvolání vašeho souhlasu.

Svůj souhlas se zasíláním marketingových materiálů můžete odvolat v patičce každého e-mailu nebo u našeho pověřeného pracovníka.

 1. Pro účel obchodních (odběratelsko/dodavatelských) vztahů zpracováváme z důvodů plnění smluvních povinností tyto osobní údaje:
 • Jméno, příjmení, titul, datum narození, trvalé bydliště, kontaktní adresa, email, telefon, fax, bankovní spojení, firma, objednávka, faktura, reklamace.

Tyto osobní údaje držíme nanejvýš po dobu 5 let od objednání.

 1. Pro účel daňové a účetní evidence zpracováváme z důvodů nezbytných pro splnění zákonných povinností tyto osobní údaje:
 • Dokumenty daňové a účetní evidence.

Účetní dokumenty držíme 5 let, daňové dokumenty držíme 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém se plnění uskutečnilo.

 1. Pro účel evidence a hlášení případů porušení zabezpečení osobních údajů je naším oprávněným zájmem pro obranu našich právních nároků zpracovávat tyto osobní údaje:
 • Jméno, příjmení, datum narození, telefon, e-mail, datum oznámení, popis incidentu, přijatá opatření.

Tyto osobní údaje budeme držet 10 let.  

 1. Pro účel výkonu práv pro ochranu osobních údajů je naším oprávněným zájmem pro obranu našich právních nároků zpracovávat tyto osobní údaje:
 • Jméno, příjmení, datum narození, trvalé bydliště, datum žádosti, předmět žádosti, datum odpovědi, odpověď při plnění práv subjektu údajů, podpis.

Tyto osobní údaje držíme po dobu 10 let.

      6. Za účelem vyřešení vašeho dotazu držíme vaše dotazy k našim službám jako náš oprávněný zájem tyto osobní údaje:

 • Jméno, e-mailová adresa,  dotaz.

Vaše dotazy k naší službě mažeme nejpozději po uplynutí 6 měsíců.

       7. Za účelem uložení komentáře držíme vaše dotazy k našim službám jako náš oprávněný zájem tyto osobní údaje:

 • Jméno, e-mailová adresa, dotaz.

Vaše dotazy k naší službě mažeme nejpozději po uplynutí 10 let.

     8. Pro účel přímého marketingu pro naše zákazníky na oprávněného zájmu zpracováváme tyto osobní údaje:

 • Jméno, příjmení, email, zaměstnavatel, otevření e-mailu, využití odkazu v e-mailu.

Tyto osobní údaje držíme nanejvýš po dobu 2 let od posledního nákupu nebo konce čerpání služby.

Proti zpracování na základě oprávněného zájmu společnosti MENZO, a.s. můžete podat námitku na níže uvedených kontaktních údajích.

 

Komu je zpřístupňujeme?

Osobní údaje poskytujeme těmto příjemcům:

 • Pro práci s dokumenty používáme služeb Office 365 od společnosti Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmont, WA 98052, USA.
 • Pro správu našich kontaktů využíváme služeb společnosti Raynet (IČO 268 43 820).
 • Pro registraci na naše webináře využíváme služby WebinarJam, Genesis Digital LLC 7660 Fay Ave #H184
  La Jolla, CA 92037
 • Pro lepší správu našeho e-mailového marketingu používáme služby SmartSelling a.s. (IČO 29210372).
 • Pro bankovní služby využíváme služeb UniCredi Bank (IČO 649 48 242).

Výše uvedení příjemci zpracovávají vaše osobní údaje pouze za uvedenými účely a na základě našich pokynů v souladu s příslušnými opatřeními pro zajištění důvěrnosti a zabezpečení vašich osobních údajů.

Osobní údaje jsou předávány mimo země Evropské unie s dostatečnou zárukou – společnosti Microsoft Corporation i  jsou součástí Privacy Shield.

Jaká jsou vaše práva?

Pro ochranu vašich osobních údajů můžete bezplatně uplatňovat vaše práva:

Právo na přístup – pokud byste chtěli vědět, jaké osobní údaje o vás naše společnost drží.  

Právo na opravu – pokud jsou Vámi poskytnuté informace nepřesné nebo se změnily, můžete kdykoliv požádat o opravu vašich osobních údajů.

Právo na výmaz – při uplatnění tohoto práva o Vás smažeme všechny osobní údaje, které identifikujeme jako nepotřebné (nemající zákonný účel) nebo protiprávně držené. Právo na výmaz je uplatňováno také samočinně v případě, že skončila doba určená pro držení osobních údajů, odvoláte svůj souhlas nebo uznáme vaši námitku proti zpracování.

Právo na omezení zpracování – v případě, že chcete obhájit své nároky a naše společnost neplní Vaše požadavky při uplatňování práva na ochranu osobních údajů, můžete uplatnit své právo na omezení zpracování a my nebudeme vaše osobní údaje používat, kromě případů, kdy je to vyžadováno zákonem. Budeme Vás informovat, pokud bychom se rozhodli Vaše údaje dál používat.

Právo na přenositelnost údajů – pokud jste nám poskytli údaje na základě souhlasu nebo pro potřeby smlouvy, máme povinnost na Vaši žádost tyto údaje předat v elektronické podobě Vám nebo příjemci, kterého určíte.

Právo vznést námitku – proti zpracovaní osobních údajů na základě oprávněného zájmu (např. ochrana majetku nebo obrany práv), pokud porušují Vaše práva a svobody.

Právo podat stížnost – buď na kontaktu níže nebo u dozorového úřadu. 

Kontakt:

info@doxologic.cz
+420 733 647 671